Privacystatement

De Verkeersonderneming respecteert uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy statement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Doelen van verwerking

De Verkeersonderneming is een publiek-private samenwerking van gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam en houdt zich bezig met de bereikbaarheid van en in de regio Rotterdam. Vanuit De Verkeersonderneming benaderen we u -na uw toestemming- per e-mail en/of per post met nieuws en nodigen we u uit om mee te doen aan testen, onderzoeken en enquêtes op het gebied van mobiliteit en geven we u de kans nieuwe mobiliteitsoplossingen uit te proberen. Het doel hiervan is inzage te krijgen in uw reisbehoeften en -voorkeuren, uw gebruik van het verkeer en uw mogelijkheden om uw reisgedrag aan te passen. Op basis hiervan proberen wij de bereikbaarheid van de regio Rotterdam op een passende manier te verbeteren. U ontvangt van ons berichten per e-mail en/of post op basis van uw afgegeven voorkeuren. Verzamelde gegevens moeten worden verwerkt op een wijze die voor de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is, zo schrijf de wet voor. U heeft het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, uw toestemming in te trekken. U leest verderop hoe u deze rechten uitoefent.

De categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken

  • Contactgegevens, indien door uzelf verstrekt: uw naam, geslacht, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, woonadres, werkadres.
  • Uw reisvoorkeuren: vervoermiddelen, mogelijkheden om spits te mijden en uw wensen op dit gebied.
  • Interessegebieden: interesse in nieuwe mobiliteitsdiensten, fiets- en/of OV concepten.
  • Interactiegegevens: het bijhouden of u onze mails leest en of en op welke links u klikt
  • Onderzoeksresultaten na deelname aan enquête, onderzoek, test en/of experiment. De resultaten worden uitsluitend geanonimiseerd ingezet voor analysedoeleinden en zijn niet te herleiden tot individuen.

Verwerking van de gegevens vindt binnen EU grenzen plaats.

Delen van gegevens met derden

Uw gegevens worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij u hier zelf transparant voor de start van een onderzoek, test of project expliciet toestemming voor geeft. Het is mogelijk dat het noodzakelijk is om op basis van een wettelijke verplichting of ons gerechtvaardigd belang gegevens te verstrekken aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties.

Beveiliging

De Verkeersonderneming neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere Verwerking van Persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn

De Verkeersonderneming is een samenwerking waarbinnen diverse projecten uitgevoerd worden. Om de opgedane kennis binnen de diverse projecten toe te kunnen passen, bewaren wij uw gegevens 3 jaar waarna we u vragen om uw toestemming om deze termijn te verlengen. U heeft het recht om op elk gewenst moment, ongeacht de reden, uw toestemming in te trekken.

Uw rechten

Recht op inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid

U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek of een verzoek om gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke richten aan De Verkeersonderneming. Dit is mogelijk via het sturen van een mail naar info@verkeersonderneming.nl. Ook kunt u hier uw eerder gegeven toestemming intrekken. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een inzage, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is mogelijk dat wij in sommige gevallen om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te kunnen vaststellen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht op beperking van de verwerking binnen de periode waarin wij de juistheid van de persoonsgegevens controleren indien u deze betwist, indien de verwerking onrechtmatig is en u aangeeft het gebruik van de gegevens te willen beperken in plaats van de gegevens te wissen of indien wij uw gegevens niet meer nodig hebben maar u aangeeft deze gegevens nodig te hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om klacht bij toezichthouder in te dienen

U heeft het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zie hiervoor de website van de AP.

Contacy

Als u een vraag, klacht of opmerking voor ons heeft rondom opslag en beheer van uw gegevens, neemt u dan contact op met info@verkeersonderneming.nl.
Post kan worden gericht aan:
De Verkeersonderneming
Gebouw De Maas
Boompjes 200
3011 XD Rotterdam
Ook kunt u ons telefonisch bereiken: 088 – 79 70 529

Laatste wijziging van het privacy statement

De Verkeersonderneming behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit privacy statement. Daarom raden wij u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 15 december 2017

Filedier gaat verder
als Ways2go

De afgelopen jaren hebben we een hoop
mooie acties voor werkgevers en
werknemers aangeboden. We denken dat
we jou nog beter kunnen informeren over
duurzame manieren van reizen of om je uit
te dagen op een andere manier te reizen.

Daarom gaan we verder als Ways2go en
helpen Nora, Otto, Daan en Emma je verder
om nieuwe reismanieren te ontdekken.
Want je reis van A naar B kan altijd beter,
slimmer en/of duurzamer.